Ohne Titel 2018

Holz bemalt
48 x 3 x 50 cm

Ohne Titel | Lorenz Friedrich
Ohne Titel | Lorenz Friedrich
Ohne Titel | Lorenz Friedrich
Ohne Titel | Lorenz Friedrich
Ohne Titel | Lorenz Friedrich
Ohne Titel | Lorenz Friedrich
Ohne Titel | Lorenz Friedrich